1. Úvodní Ustanovení

1.1. Prodávající
Internetový obchod na adrese koralezjosefova.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Tereza Horká sídlem Duškova 111, Jaroměř, Josefov 55102 zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44634, IČO: 08581703, DIČ: CZ08581703. Bankovní spojení FIO banka 2001042789/2010

.

1.2. Kupující
1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).
1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Obchodní podmínky
1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).
1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží
Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávajicí není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka
2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy
2.3.1. Prodávajicí se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a prodávajicí nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Prodávajicí potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.
2.3.2. Smluvní vztah mezi prodávajicíem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajicíem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy
2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
2.4.2. O odeslání zboží se prodávajicí zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávajicí si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce. Při opětovném doručení bude přepravné naúčtováno dvakrát.
2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si prodávajicí vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby
2.5.1. Prodávajicí nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platbu předem bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí zboží od přepravce, v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě prodávajicího.
2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím zasláním na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky.
2.5.4. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy
2.6.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2.6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta
3.1.1. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.
3.1.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží
3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
3.2.2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
3.2.4. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
3.2.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím
4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité a s originálními visačkami.
4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace, který je součástí obchodních podmínek. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.
4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
4.1.4. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez originálních visaček nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávajicí vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči prodávajicímu na vrácení kupní ceny. Prodávajicí v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
4.1.5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
4.1.6. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávajicí povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, převodem na bankovní účet spotřebitele nebo v hotovosti na adrese provozovny. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4.1.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávajicí není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajicímu odeslal.
4.1.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajicímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
4.2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
4.2.1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
4.2.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
4.2.4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to osobně nebo zasláním poštou či jinou zásilkovou služnou.
5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Prodávajicí doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
5.9. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajicíe a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodejce.
5.10. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávajicí v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
5.13. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zavazujeme se, chránit vaše data
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti OBALY SLÁMA s.r.o., se sídlem Náchodská 546, Jaroměř 55101, IČ: 02831694, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 33436 se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.
Přečtěte si, prosím, Podmínky zpracování osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.
Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. Osobní údaj a subjekt údajů. Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná. Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.
6.2. Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3. Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je OBALY SLÁMA s.r.o.
6.4. Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.
6.5. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
6.6. Proč a jaké osobní údaje zpracováváme
Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím in-line obchodů do několika zemí. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.
Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.

6.7. Doručení zboží a zákaznický servis

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštovní adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Číslo bankovního účtu
 • Detail objednávky a historie objednávek

V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.

6.8. Zobrazování reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
 • Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky
 • Prohlížeč
 • Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

6.9. Zasílání emailů

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)
 • Informace o zobrazených produktech
 • Data o produktech zanechaných v košíků

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

6.10. Výběrové řízení

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Bydliště
 • Telefonní číslo
 • Jakékoli další informace, které uvedete v životopisu či průvodním dopisu

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však do 3 let od data Vaší reakce.

6.11. Proč a jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro ID-tech s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

6.12. ID-tech s.r.o.  v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům/zpracovatelům:

 • Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
 • ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 • IČ: 4811059, Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017, Česká republika
 • Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00 Praha

6.13. Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.
Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.
V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.
 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
7.3. Znění obchodních podmínek může prodávajicí měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajicího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz., či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@tisknuonline.cz.

Doprava a platba

V současné době zboží zasíláme přostřednictvím PPl a Zásilkovny. Při objednávce do 1500,- Kč včetně DPH účtujeme při dopravě  PPL 109,- Kč s DPH a při doručení přes Zásilkovnu 89,- Kč s DPH.

Platby

Pro maximální spokojenost všech zákazníků nabízíme čtyři metody placení za zboží.

Dobírka:  při převzetí balíčku. Účtujeme 39,- Kč s DPH.

Platba předem převodem na účet: Zvolíte-li platbu převodem, na e-mail Vám společně s potvrzením objednávky zašleme instrukce k platbě. Poté je nutné dbát na správné vyplnění čísla účtu a var. symbolu ve Vašem internetovém bankovnictví. Ihned po připsání platby na náš účet bude objednávka expedována. Převod peněz mezi bankami obvykle trvá maximálně 24 hodin (v pracovní dny).
Bankovní spojení
KB Náchod
Číslo bankovního účtu: 22001042789/2010


Platba na místě při osobním odběru: Pohodlná platba v hotovosti v provozovně (Nádražní 904, 55101 Jaroměř)
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese horka@koralezjosefova.cz nebo telefonním čísle (+420) 603 759 275 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

Tel: (+420) 603 759 275   E-mail: horka@koralezjosefova.cz
V Jaroměři 3.1.2021             
 
 

Příloha:

Zboží vracím na své náklady na adresu:
 
Tereza Horká
Nádražní 904
55101 Jaroměř
 
Peněžní prostředky za vrácené zboží chci (nehodící se proškrtněte):
 
zaslat na účet č.:
 
nebo
 
započíst do objednávky č.:
 
Tento formulář přikládám ke zboží.